Skip to content

Aftalevilkår

Aftalevilkår Privatkunder

Nærværende aftalevilkår gælder for leverance af el fra el-leverandøren Energidrift A/S med CVR nr. 43044281 til kunder

(”Kunden”), hvor elforbruget overvejende er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

Ved accept af nærværende aftalevilkår giver Kunden tilladelse til, at Energidrift A/S iværksætter kundeskift fra Kundens hidtidige elleverandør til Energidrift A/S.

1. Tilslutning til nettet

Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-

netvirksomhed (”Netvirksomheden”) og opfylde Netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf.

På vegne af Energidrift A/S varetager Netvirksomheden transport af strømmen fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved leverandørskifte repræsenterer Energidrift A/S Kunden overfor Kundens Netvirksomhed. Energidrift A/S kan ophøre med leverancer i perioder, hvor Netvirksomheden afbryder forsyningen.

I forhold til Netvirksomheden skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgende vilkår:

 1. Netvirksomheden har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.
 2. Kunden skal give Netvirksomheden uhindret adgang til elanlæg, herunder målere og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg m.v. og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.
 3. Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede inden genåbningen finder sted.
 4. Kunden skal på anmodning fra Netvirksomheden foretage selvaflæsning af elmålere og hente forbrugsdata hjem.
 5. Netvirksomheden kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmålere og indhente elforbrugsdata.
 6. Kunden skal straks underrette Netvirksomheden, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

2. Måling og måledata 

Det påhviler Kunden via Netvirksomheden at sikre Energidrift A/S de nødvendige måleraflæsninger. Netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel Energidrift A/S som kunden retter henvendelse til Netvirksomheden.

Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller Netvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen 

Leverancen sker til det tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af aftalen.

Aftalen er løbende og uden slutdato, men kan opsiges af begge parter, i henhold til gældende lovgivning på området. Ifm opsigelse og flytning se punkt 11 og 12

Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer, der fremgår af Netvirksomheden tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter.

Kunden skal underrette Energidrift A/S om forhold, der kan have betydning for Energidrift A/S levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede forbrug. Energidrift A/S kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netvirksomheden.

4. Priser 

Den aktuelle pris, uden gebyrer og betaling til Netvirksomheden, samt øvrige priser, tariffer og gebyrer, kan altid findes på Energidrifts prisoversigt her: www.energidrift.dk/priser

Kundens samlede elpris er sammensat af tre dele:

 1. Betaling for forbrug af el,
 2. Betaling for transport af el, målerleje, abonnement
 3. Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter

For oplysning omkring og beregning af den specifikke samlede elpris (alt inkl.) henvises der til elpris.dk

De enkelte elementer er beskrevet nedenfor i punkterne 4.1 til 4.3.

4.1. Betaling for forbrug af el 

Energidrift A/S har gjort det helt enkelt med et produkt: ’Grøn Strøm’

4.1.1 Grøn Strøm

Med produktet ”Grøn strøm” afregnes el til en enten fast pris pr. KWh eller en variabel pris pr. kWh. Dette vælges frit af kunden ved tilmelding og kan til en hver tid ændres af kunden ved henvendelse til kundeservice.

Fastprisen fastsættes for en 3-måneders periode og tilpasses markedsprisen.

Priserne er sammensat af Energidrift A/S kostpris, tillæg for 100% vedvarende energi og en af Energidrift A/S fastsat markedstypisk avance. Hertil kommer Energidrift A/S håndteringsgebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste. 

For en privatkunde opgøres kostprisen som Grundlasten (Nordpool trade) og Profil omkostningen (faktisk forbrugsmønster) samt en ubalance (risiko-dækning). Dette er den almindelige model for nordiske energileverandørers beregning af kostprisen. 

Energidrift A/S abonnement opkræves. pr. måned og for hvert målepunkt tilknyttet kunden.

Særlige vilkår for Introprodukt.

 • Intropris gælder i 6 måneder
 • Intropris gælder kun for forbrug op til 1000kWh/6mdr
 • Gælder kun ved ny tilflytning af bolig

Efter 6 måneder overflyttes man automatisk til tilsvarende alm privatprodukt

4.2. Betaling for transport af el 

Kunden betaler det net-abonnement, som Energidrift A/S til enhver tid opkræves af Netvirksomheden for Kundens elmåler.

For hver forbrugt kWh betaler Kunden desuden den nettarif, som Energidrift A/S til enhver tid opkræves af Netvirksomheden for transport af el.

Endelig betaler Kunden de øvrige beløb, som Energidrift A/S til enhver tid opkræves af Netvirksomheden og/eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til Kunden.

4.3. Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter 

Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter, som Energidrift A/S til enhver tid er forpligtet til at opkræve Kunden på vegne af den danske stat.

4.4. Ændringer i nettarif, offentlige forpligtelser, skatter og afgifter 

Netvirksomheden, Energinet.dk og den danske stat kan ændre satserne for de anførte betalinger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv.

Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem på Kundens samlede elpris og vil alene blive varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt måtte kræve det. De til hver tid gældende satser, som Energidrift A/S opkræves af Netvirksomheden, kan findes på Netvirksomhedens hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk og for offentlige forpligtelser og afgifter kan findes på https://energidrift.dk

4.5. Kunder berettiget til særlige afgiftsforhold 

Kunder med særlige afgiftsforhold er selv ansvarlige for disse, herunder for at give besked til Energidrift A/S herom i det omfang dette måtte være en forudsætning for at opnå særlige afgiftsfordele.

5. Fakturering, afregning, modregning og gebyrer 

Energidrift A/S fakturerer alle beløb i danske kroner.

5.1. Fakturering 

Fakturering og opkrævning sker som udgangspunkt elektronisk. Sidste rettidige indbetalingsdato fremgår af fakturaen.

5.2. Afregning og modregning 

Afregning af el foretages aconto enten månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse kan faktureringsperioden være enten forkortet eller forlænget, så afregningsperioden fremadrettet følger kalendermånederne. Acontoafregningerne vil være baseret på kundens historiske og estimerede forbrug. Endelig periodeafregning sker på grundlag af kundens faktisk målte forbrug i forbrugsperioden, når Energidrift A/S har modtaget målerdata fra Netvirksomheden. Det påhviler kunden gennem Netvirksomheden at sikre Energidrift A/S de nødvendige måleraflæsninger.

Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der overstiger det acontofakturerede beløb, så vil restbeløbet blive opkrævet sammen med den førstkommende acontofaktura. Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der er mindre end det acontofakturerede, så vil det overskydende beløb blive modregnet i den førstkommende acontofaktura.

Afregning af Energidrift A/S håndteringsgebyr foretages månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved nyoprettelse kan faktureringsperioden være enten forkortet eller forlænget, så afregningsperioden fremadrettet følger kalendermånederne.

Energidrift A/S forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder.

5.3. Gebyrer 

De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af prislisten på www.energidrift.dk. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, fakturerings- og betalingsgebyr afhængig af fakturerings- og betalingsmetode, gebyr for ophør af aftalen indenfor en eventuel bindingsperiode, flyttegebyr, rykkergebyr og gebyr for varsling om inkasso.

Herudover kan både Netvirksomheden og

Energidrift A/S pålægge en række gebyrer

(”Netgebyr”) som følge af Kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske omstændigheder, som er forbundet til Kunden. Det gælder eksempelvis Netgebyr for Netvirksomhedens besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af elforsyningen (lukkebesøg). Kunden skal friholde Energidrift A/S for sådanne Netgebyrer, og Energidrift A/S kan hos Kunden opkræve betaling til dækning heraf, medmindre opkrævningen af Netgebyret alene beror på forhold, som kan tilregnes Energidrift A/S uagtsomme handling eller undladelse. Netgebyrernes størrelse kan variere afhængig af, hvilken Netvirksomhed Kunden har. Netvirksomhedens gebyrer fremgår af Netvirksomhedens hjemmeside. Kunden opfordres til at holde sig opdateret herom.

6. Sikkerhedsstillelser og kreditgodkendelser 

Det er fra Energidrift A/S side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at

 1. Energidrift A/S kan kreditgodkende Kunden,
 2. Kunden ikke er registreret i et

kreditoplysningsbureau,

 1. Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftaleforhold vedrørende levering af el med Energidrift A/S.

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvilje hos Kunden, kan Energidrift A/S stille krav til Kunden om kontant depositum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

7. Misligholdelse 

Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. I de net-områder, hvor forsyningspligten er ophørt, vil ophævelse af aftalen fra Energidrift A/S side medføre, at der slukkes for strømmen på den adresse, aftalen vedrører. Eksempler på væsentlig misligholdelse er Kundens manglende betaling, Kundens manglende opfyldelse af Energidrift A/S krav om sikkerhedsstillelse, eller ophør af Kundens aftale med Netvirksomheden.

Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal Energidrift A/S straks underrettes herom. Energidrift A/S kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af Energidrift A/S angivne frist, har Energidrift A/S ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

8. Leveringshindringer og force majeure 

I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for Energidrift A/S kontrol (force majeure), suspenderes alle Energidrift A/S forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el-anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis Energidrift A/S kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser.

Kan Energidrift A/S ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller Netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan Energidrift A/S også påberåbe sig denne force majeure over for Kunden.

9. Erstatningsansvar 

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt. Energidrift A/S er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Energidrift A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Energidrift A/S er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Energidrift A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netvirksomheden, Energinet.dk, eller den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, samt Netvirksomhedens manglende overholdelse af

Tilslutningsbestemmelserne, er Netvirksomhedens ansvar. Kundens eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse rettes mod Netvirksomheden.

10. Fortrydelsesret 

Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse.
Hvis skifte/flyttedato er under 17 dage efter bestillingsdato, fraskriver man sig dog sin fortrydelsesret.
Det anbefales derfor at man ringer til Energidrifts kundeservice på telefon 44454434, hvis idriftsættelsesdatoen er under 17 dage fra bestillingsdatoen.
Ønsker Kunden at fortryde aftalen, skal kunden give Energidrift A/S besked inden fristens udløb. Meddelelse om fortrydelse skal ske via e-mail til kundeservice@energidrift.dk

11. Flytning

Hvis Kunden flytter adresse, bliver aftalen overført til den nye adresse og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre Kunden opsiger aftalen. Afregningsprisen på den nye adresse fastsættes til den afregningspris, der gælder i det pris- og distributionsområde, som Kunden flytter til.

Aftalen til tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fraflyttede adresse, indtil Energidrift A/S får besked om opsigelse jf. punkt 12.

Meddelelse om flytning skal gives til Energidrift A/S tidligst to måneder og senest 10 arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse Energidrift A/S den nye adresse, datoen for flytningen og sit cpr-nummer. På selve datoen for flytningen skal Kunden endvidere foretage selvaflæsning af elmåleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netvirksomheden. Modtager Energidrift A/S ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, kan Energidrift A/S vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fraflyttede adresse på baggrund af et skønnet elforbrug, der beregnes af Kundens Netvirksomhed. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr. Modtages der efterfølgende en aflæsning, så kan Energidrift A/S vælge at efterregulere.

12. Opsigelse, overdragelse mv.

Leveringsperiode, opsigelsesvarsel og eventuel binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved aftalens indgåelse.

12.1 Opsigelse 

Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned dog tidligst til udløb af bindingsperiode, hvis kunden er omfattet af en sådan. Meddelelse om opsigelse skal ske via e-mail til kundeservice@energidrift.dk.

Særligt for ejere gælder, at hvis Kunden på opsigelsestidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som aftalen vedrører, så får Kundens opsigelse uanset ovenstående først effekt fra det tidligste af følgende tidspunktet:

 1. Når Energidrift A/S fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et el-handelsselskab om elleverance til ejendommen, eller
 2. Når Energidrift A/S fra Kunden eller ad anden ved modtager meddelelse om, og har haft ulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt,

eller

 1. Når Energidrift A/S fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden ikke længere fremstår som ejer af ejendommen i offentlige registre. Hvis Kunden fremsætter ønske til Energidrift A/S om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen jf. b) ovenfor, vil Energidrift A/S straks videresende anmodningen til den relevante Netvirksomhed.

Netvirksomheden vil herefter forestå afbrydelsen. Energidrift A/S kan blive pålagt et gebyr af Netvirksomheden for afbrydelsen. Kunden skal friholde Energidrift A/S herfor.

Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for en eventuel bindingsperiode, forbeholder Energidrift A/S sig retten til at opkræver Kunden et gebyr for førtidig opsigelse, der dækker eventuelle omkostninger forbundet med afvikling af aftalen.

Ved aftaleforholdets ophør slutafregner Energidrift A/S kunden senest 6 uger efter at skiftet af el-leverandør har fundet sted i DataHub. Hvis slutafregningen resulterer i en saldo i Kundens favør, så vil saldoen blive godtgjort Kunden mod dennes oplysninger om kontonummer, hvortil saldoen skal overføres. Meddelelse herom skal ske via mail til kundeservice@energidrift.dk.

Energidrift A/S er berettiget til at efterfakturere Kunden, hvis Netvirksomheden foretager korrektioner af målerdata efter målefejl.

12.2 Overdragelse 

Kundens rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne aftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden Energidrift A/S forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov.

Energidrift A/S må uden kundens samtykke overdrage

rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab.

13. Dødsfald og insolvens 

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal Energidrift A/S straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Energidrift A/S kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse for fortsat el-leverance, medmindre andet er bestemt ved lov.

14. Persondata 

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markedsføring, behandler Energidrift A/S personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med

Energidrift A/S til enhver tid gældende Privatlivspolitik, der løbende indenfor persondatalovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kunden.

Ved indgåelsen af aftalen modtager Kunden Energidrift A/S gældende Privatlivspolitik i elektronisk form (som link eller vedhæftning) eller med almindelig post.

Kunden kan altid læse den gældende

Privatlivspolitik på www.energidrift.dk, ligesom Kunden ved henvendelse til Energidrift A/S kundeservice kan få fremsendt politikken.

Kunden kan få oplysning om Netvirksomhedens behandling af personoplysninger på Netvirksomhedens hjemmeside og i Tilslutningsbestemmelserne. Netvirksomheden bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netvirksomheden behandler bl.a. personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytte eller måler Kundens elforbrug.

Kunden skal oplyse Energidrift A/S om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra Energidrift A/S, herunder varslinger, anses for at være kommet frem til Kunden, når Energidrift A/S har kommunikeret via e-Boks, Betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Energidrift A/S.

15. Uoverensstemmelser 

Hvis Kunden har indsigelser, der relaterer sig til hele eller dele af kundeforholdet, så bedes der rettes henvendelse til Energidrift A/S kundeservice via e-mail kundeservice@energidrift.dk. Hvis Energidrift A/S ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med Energidrift A/S håndtering af indsigelsen, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.energianke.dk. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

16. Tvister 

Tvister mellem kunden og Energidrift A/S afgøres efter dansk ret. Sager mod Energidrift A/S med relation til nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved retten på Frederiksberg.

17. Nyhedsbrev 

Som kunde hos Energidrift A/S, modtager du automatisk vores nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det. Energidrift A/S eller andre koncernforbundet selskaber vil kunne kontakte nuværende Kunder for andre tilbud om relevante produkter.

18. Ændringer

Energidrift A/S har ret til at ændre disse handelsbetingelser og vilkårene i aftalen, herunder ændre priser og gebyrer eller indføre nye gebyrer. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden implementeres med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Energidrift A/S informerer om ændringer via e-mail, SMS, fakturatekst, Betalingsservicetekst eller lignende kommunikationsformer. Der kan i denne forbindelse ske henvisning til yderligere

Hvis Kunden ikke ønsker at fortsætte kundeforholdet efter de varslede væsentlige ændringer, kan kunden vælge at ophæve aftalen.

19. Cookies

www.energidrift.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. Energidrift A/S anvender Google Analytics og Google Ad Words. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til kundeservice@energidrift.dk.

20. Webstatistik

Vi bruger en webstatistik på www.energidrift.dk og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

21. Kontaktoplysninger 

Energidrift A/S 

Kirke Værløsevej 38, 1. tv

3500 Værløse 

(CVR 43044281) 

E-mail:  kundeservice@energidrift.dk  

Telefon: +45 44454434